• Bhagavad Gita Chapter 13, Geeta Saar in Hindi

  (क्षेत्र-क्षेत्रज्ञकाविषय) अर्जुनउवाच प्रकृतिंपुरुषंचैवक्षेत्रंक्षेत्रज्ञमेवच। एतद्वेदितुमिच्छामिज्ञानंज्ञेयंचकेशव॥ (१) भावार्थ : अर्जुननेपूछा – हेकेशव! मैंआपसेप्रकृतिएवंपुरुष, क्षेत्रएवंक्षेत्रज्ञऔरज्ञानएवंज्ञानकेलक्ष्यकेविषयमेंजाननाचाहताहूँ। (१) श्रीभगवानुवाच इदंशरीरंकौन्तेयक्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्योवेत्तितंप्राहुःक्षेत्रज्ञइतितद्विदः॥ (२) भावार्थ : श्रीभगवाननेकहा – हेकुन्तीपुत्र! यहशरीरहीक्षेत्र (कर्म-क्षेत्र) कहलाताहैऔरजोइसक्षेत्रकोजाननेवालाहै, वहक्षेत्रज्ञ (आत्मा) कहलाताहै, ऎसातत्वरूपसेजाननेवालेमहापुरुषोंद्वाराकहागयाहैं। (२) क्षेत्रज्ञंचापिमांविद्धिसर्वक्षेत्रेषुभारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानंयत्तज्ज्ञानंमतंमम॥ (३) भावार्थ : हेभरतवंशी! तूइनसभीशरीररूपीक्षेत्रोंकाज्ञातानिश्चितरूपसेमुझेहीसमझऔरइसशरीरतथाइसकेज्ञाताकोजानलेनाहीज्ञानकहलाताहै, ऐसामेराविचारहै। (३) तत्क्षेत्रंयच्चयादृक्चयद्विकारियतश्चयत्‌ । सचयोयत्प्रभावश्चतत्समासेनमेश्रृणु॥ (४) भावार्थ : यहशरीररूपीकर्म-क्षेत्रजैसाभीहैएवंजिनविकारोंवालाहैऔरजिसकारणसेउत्पन्नहोताहैतथावहजोइसक्षेत्रकोजाननेवालाहैऔरजिसप्रभाववालाहैउसकेबारेमेंसंक्षिप्तरूपसेमुझसेसुन। (४) ऋषिभिर्बहुधागीतंछन्दोभिर्विविधैःपृथक्‌ । ब्रह्मसूत्रपदैश्चैवहेतुमद्भिर्विनिश्चितैः॥ (५) भावार्थ : इसक्षेत्रऔरक्षेत्रज्ञकेबारेमेंऋषियोंद्वाराअनेकप्रकारसेवैदिकग्रंथोमेंवर्णनकियागयाहैएवंवेदोंकेमन्त्रोंद्वाराभीअलग-अलगप्रकारसेगायागयाहैऔरइसेविशेषरूपसेवेदान्तमेंनीति-पूर्णवचनोंद्वाराकार्य-कारणसहितभीप्रस्तुतकियागयाहै। (५) महाभूतान्यहङ्‍कारोबुद्धिरव्यक्तमेवच। इन्द्रियाणिदशैकंचपञ्चचेन्द्रियगोचराः॥...

 • Bhagavad Gita Chapter 12, Geeta Saar in Hindi

  (साकारऔरनिराकाररूपसेभगवत्प्राप्ति) अर्जुनउवाच एवंसततयुक्तायेभक्तास्त्वांपर्युपासते। येचाप्यक्षरमव्यक्तंतेषांकेयोगवित्तमाः॥ (१) भावार्थ : अर्जुननेपूछा – हेभगवन! जोविधिआपनेबतायीहैउसीविधिकेअनुसारअनन्यभक्तिसेआपकीशरणहोकरआपकेसगुण-साकाररूपकीनिरन्तरपूजा-आराधनाकरतेहैं, अन्यजोआपकीशरणनहोकरअपनेभरोसेआपकेनिर्गुण-निराकाररूपकीपूजा-आराधनाकरतेहैं, इनदोनोंप्रकारकेयोगीयोंमेंकिसेअधिकपूर्णसिद्धयोगीमानाजाय? (१) श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्यमनोयेमांनित्ययुक्ताउपासते। श्रद्धयापरयोपेतास्तेमेयुक्ततमामताः॥ (२) भावार्थ : श्रीभगवानकहा – हेअर्जुन! जोमनुष्यमुझमेंअपनेमनकोस्थिरकरकेनिरंतरमेरेसगुण-साकाररूपकीपूजामेंलगेरहतेहैं, औरअत्यन्तश्रद्धापूर्वकमेरेदिव्यस्वरूपकीआराधनाकरतेहैंवहमेरेद्वारायोगियोंमेंअधिकपूर्णसिद्धयोगीमानेजातेहैं। (२) येत्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तंपर्युपासते। सर्वत्रगमचिन्त्यंचकूटस्थमचलंध्रुवम्‌ ॥ (३) सन्नियम्येन्द्रियग्रामंसर्वत्रसमबुद्धयः। तेप्राप्नुवन्तिमामेवसर्वभूतहितेरताः॥ (४) भावार्थ : लेकिनजोमनुष्यमन-बुद्धिकेचिन्तनसेपरेपरमात्माकेअविनाशी, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अचलस्थितस्वरूपकीउपासनाकरतेहैं, वहमनुष्यभीअपनीसभीइन्द्रियोंकोवशमेंकरके, सभीपरिस्थितियोंमेंसमानभावसेऔरसभीप्राणीयोंकेहितमेंलगेरहकरमुझेहीप्राप्तहोतेहैं। (३,४) क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । अव्यक्ताहिगतिर्दुःखंदेहवद्भिरवाप्यते॥ (५) भावार्थ : अव्यक्त, निराकारस्वरूपकेप्रतिआसक्तमनवालेमनुष्योंकोपरमात्माकीप्राप्तिअत्यधिककष्टपूर्णहोतीहैक्योंकिजबतकशरीरद्वाराकर्तापनकाभावरहताहैतबतकअव्यक्तपरमात्माकीप्राप्तिदुखप्रदहोतीहै। (५) येतुसर्वाणिकर्माणिमयिसन्नयस्यमत्पराः। अनन्येनैवयोगेनमांध्यायन्तउपासते॥ (६) तेषामहंसमुद्धर्तामृत्युसंसारसागरात्‌...

 • Bhagavad Gita Chapter 11, Geeta Saar in Hindi

  (अर्जुनद्वाराविश्वरूपकेदर्शनकेलियेप्रार्थना) अर्जुनउवाच मदनुग्रहायपरमंगुह्यमध्यात्मसञ्ज्ञितम्‌ । यत्त्वयोक्तंवचस्तेनमोहोऽयंविगतोमम॥ (१) भावार्थ : अर्जुननेकहा – मुझपरकृपाकरनेकेलिएआपनेजोपरम-गोपनीयअध्यात्मिकविषयकज्ञानदियाहै, उसउपदेशसेमेरायहमोहदूरहोगयाहै। (१) भवाप्ययौहिभूतानांश्रुतौविस्तरशोमया। त्वतःकमलपत्राक्षमाहात्म्यमपिचाव्ययम्‌ ॥ (२) भावार्थ : हेकमलनयन! मैंनेआपसेसमस्तसृष्टिकीउत्पत्तितथाप्रलयऔरआपकीअविनाशीमहिमाकाभीवर्णनविस्तारसेसुनाहैं। (२) एवमेतद्यथात्थत्वमात्मानंपरमेश्वर। द्रष्टुमिच्छामितेरूपमैश्वरंपुरुषोत्तम॥ (३) भावार्थ : हेपरमेश्वर! इसप्रकारयहजैसाआपकेद्वारावर्णितआपकावास्तविकरूपहैमैंवैसाहीदेखरहाहूँ, किन्तुहेपुरुषोत्तम! मैआपकेऐश्वर्य-युक्तरूपकोमैंप्रत्यक्षदर्शनकरनाचाहताहूँ। (३) मन्यसेयदितच्छक्यंमयाद्रष्टुमितिप्रभो। योगेश्वरततोमेत्वंदर्शयात्मानमव्ययम्‌ ॥ (४) भावार्थ : हेप्रभु! यदिआपउचितमानतेहैंकिमैंआपकेउसरूपकोदेखनेमेंसमर्थहूँ, तबहेयोगेश्वर! आपकृपाकरकेमुझेअपनेउसअविनाशीविश्वरूपमेंदर्शनदीजिये। (४) (भगवानद्वाराविश्वरूपकावर्णन) श्रीभगवानुवाच पश्यमेपार्थरूपाणिशतशोऽथसहस्रशः। नानाविधानिदिव्यानिनानावर्णाकृतीनिच॥ (५) भावार्थ : श्रीभगवाननेकहा – हेपार्थ! अबतूमेरेसैकड़ों-हजारोंअनेकप्रकारकेअलौकिकरूपोंकोऔरअनेकप्रकारकेरंगोवालीआकृतियोंकोभीदेख। (५) पश्यादित्यान्वसून्रुद्रानश्विनौमरुतस्तथा। बहून्यदृष्टपूर्वाणिपश्याश्चर्याणिभारत॥...

 • Bhagavad Gita Chapter 10, Geeta Saar in Hindi

  (भगवानकीऎश्वर्यपूर्णयोग-शक्ति) श्रीभगवानुवाच भूयएवमहाबाहोश्रृणुमेपरमंवचः। यत्तेऽहंप्रीयमाणायवक्ष्यामिहितकाम्यया॥ (१) भावार्थ : श्रीभगवान्‌ नेकहा – हेमहाबाहुअर्जुन! तूमेरेपरम-प्रभावशालीवचनोंकोफ़िरसेसुन, क्योंकिमैंतुझेअत्यन्तप्रियमानताहूँइसलियेतेरेहितकेलियेकहताहूँ। (१) नमेविदुःसुरगणाःप्रभवंनमहर्षयः। अहमादिर्हिदेवानांमहर्षीणांचसर्वशः॥ (२) भावार्थ : मेरेऎश्वर्यकेप्रभावकोनतोकोईदेवतागणजानतेहैंऔरनहीकोईमहानऋषिगणहीजानतेहैं, क्योंकिमैंहीसभीप्रकारसेदेवताओंऔरमहर्षियोंकोउत्पन्नकरनेवालाहूँ। (२) योमामजमनादिंचवेत्तिलोकमहेश्वरम्‌ । असम्मूढःसमर्त्येषुसर्वपापैःप्रमुच्यते॥ (३) भावार्थ : जोमनुष्यमुझेजन्म-मृत्युरहित, आदि-अंतरहितऔरसभीलोकोंकामहानईश्वरीयरूपकोजानजाताहै, वहमृत्युकोप्राप्तहोनेवालामनुष्यमोहसेमुक्तहोकरसभीपापोंसेमुक्तहोजाताहै। (३) बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहःक्षमासत्यंदमःशमः। सुखंदुःखंभवोऽभावोभयंचाभयमेवच॥ (४) अहिंसासमतातुष्टिस्तपोदानंयशोऽयशः। भवन्तिभावाभूतानांमत्तएवपृथग्विधाः॥ (५) भावार्थ : संशयकोमिटानेवालीबुद्धि, मोहसेमुक्तिदिलानेवालाज्ञान, क्षमाकाभाव, सत्यकाआचरण, इंद्रियोंकानियन्त्रण, मनकीस्थिरता, सुख-दुःखकीअनुभूति, जन्म-मृत्युकाकारण, भय-अभयकीचिन्ता, अहिंसाकाभाव, समानताकाभाव, संतुष्टहोनेकास्वभाव, तपस्याकीशक्ति, दानशीलताकाभावऔरयश-अपयशकीप्राप्तिमेंजोभीकारणहोतेहैंयहसभीमनुष्योंकेअनेकोंप्रकारकेभावमुझसेहीउत्पन्नहोतेहैं। (४-५) महर्षयःसप्तपूर्वेचत्वारोमनवस्तथा।...

 • Bhagavad Gita Chapter 9, Geeta Saar in Hindi

  (सृष्टिकामूलकारण) श्रीभगवानुवाच इदंतुतेगुह्यतमंप्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानंविज्ञानसहितंयज्ज्ञात्वामोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ (१) भावार्थ : श्रीभगवाननेकहा – हेअर्जुन! अबमैंतुझईर्ष्यानकरनेवालेकेलियेइसपरम-गोपनीयज्ञानकोअनुभवसहितकहताहूँ, जिसकोजानकरतूइसदुःख-रूपीसंसारसेमुक्तहोसकेगा। (१) राजविद्याराजगुह्यंपवित्रमिदमुत्तमम्‌ । प्रत्यक्षावगमंधर्म्यंसुसुखंकर्तुमव्ययम्‌ ॥ (२) भावार्थ : यहज्ञानसभीविद्याओंकाराजा, सभीगोपनीयोंसेभीअतिगोपनीय, परम-पवित्र, परम-श्रेष्ठहै, यहज्ञानधर्मकेअनुसारसुख-पूर्वककर्तव्य-कर्मकेद्वाराअविनाशीपरमात्माकाप्रत्यक्षअनुभवकरानेवालाहै। (२) अश्रद्दधानाःपुरुषाधर्मस्यास्यपरन्तप। अप्राप्यमांनिवर्तन्तेमृत्युसंसारवर्त्मनि॥ (३) भावार्थ : हेपरन्तप! इसधर्मकेप्रतिश्रद्धानरखनेवालेमनुष्यमुझेनप्राप्तहोकर, जन्म-मृत्युरूपीमार्गसेइससंसारमेंआते-जातेरहतेहैं। (३) मयाततमिदंसर्वंजगदव्यक्तमूर्तिना। मत्स्थानिसर्वभूतानिनचाहंतेषवस्थितः॥ (४) भावार्थ : मेरेकारणहीयहसारासंसारदिखाईदेताहैऔरमैंहीइससम्पूर्ण-जगतमेंअदृश्यशक्ति-रूपमेंसभीजगहस्थितहूँ, सभीप्राणीमुझमेंहीस्थितहैंपरन्तुमैंउनमेंस्थितनहींहूँ। (४) नचमत्स्थानिभूतानिपश्यमेयोगमैश्वरम्‌ । भूतभृन्नचभूतस्थोममात्माभूतभावनः॥ (५) भावार्थ : हेअर्जुन! यहमेरीएश्वर्य-पूर्णयोग-शक्तिकोदेख, यहसम्पूर्णसृष्टिमुझमेंकभीस्थितनहींरहतीहै, फ़िरभीमैंसभीप्राणीयोंकापालन-पोषणकरनेवालाहूँऔरसभीप्राणीयोंमेशक्तिरूपमेंस्थितहूँपरन्तुमेराआत्मासभीप्राणीयोंमेंस्थितनहींरहताहैक्योंकिमैंहीसृष्टिकामूलकारणहूँ। (५) यथाकाशस्थितोनित्यंवायुःसर्वत्रगोमहान्‌ ।...